POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tant la privacitat dels usuaris, com la confidencialitat de les seves dades personals són aspectes prioritaris per a APD. Per mitjà de la següent política de privacitat, l’informem sobre quines dades personals es recullen en utilitzar el nostre lloc web i com processem, utilitzem i protegim aquestes dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. (en endavant AP PHOTO), amb CIF B61976429 i domicili a Ronda Indústria 48, 08210 Barberà del Vallès, és el responsable de les dades personals que puguin tractar-se o recollir-se al lloc web.

AP PHOTO ha designat un Delegat de Protecció de Dades, al qual pot dirigir-se en qualsevol moment per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals, mitjançant correu electrònic a [email protected] o a l’adreça postal indicada.

Com recollim les seves dades?

Com a norma general, la utilització del lloc web no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

Existeixen diversos formularis de contacte a través dels quals pot facilitar les seves dades per gestionar la petició que ens realitzi. En aquest cas, no és necessari el seu registre.

En cas que vostè desitja adquirir algun producte i/o servei, caldrà que es registri com a usuari del lloc web i ens faciliti les seves dades, mitjançant un formulari existent a aquest efecte.

Amb quines finalitats tractarà apte les seves dades?

Les dades que ens pugui facilitar seran utilitzades per AP PHOTO per:

Tramitar la seva petició remesa a través del formulari de contacte.
Si així ho demana, gestionar la descàrrega i utilització per la seva part del programari i-moments.
Si així ho sol·licita, gestionar la seva alta com a usuari de www.i-moments.es, la qual es formalitzarà després del procés de registre.
La base jurídica per al tractament de les dades és el seu consentiment exprés, que es formalitzarà mitjançant l’ acceptació de la Política de privacitat en el moment de la recollida de les dades.

A més, la utilització de cookies al lloc web suposa que puguem analitzar com millorar l’experiència de navegació. AP PHOTO pot recopilar i analitzar informació sobre les seves visites i ús del lloc web, com per exemple, informació sobre el dispositiu i el navegador que estigui usant, la seva adreça IP i localització, la data i hora de les seves visites, la durada de les mateixes i la navegació realitzada. El tractament de les cookies, combinat amb altres dades personals, pot arribar a fer a l’usuari identificable. Per a informació addicional, saber com oposar-se a aquest tractament, així com configurar el seu navegador per gestionar les cookies, consulteu la Política de cookies aquí.

A més, si es registra com a usuari, Amb quines altres finalitats podrà tractar apujar les seves dades?

Si vostè es dona d’alta com a usuari, a més, les seves dades seran utilitzades per AP PHOTO amb aquestes finalitats:

Crear un usuari i contrasenya que li permeti accedir a la nostra àrea reservada per a usuaris, on podrà realitzar les seves comandes i consultar el seu estat.
Gestionar tots els aspectes de la contractació de béns i serveis que pugui dur-se a terme en els seus vessants operatiu i administratiu, com ara gestionar el lliurament de les seves comandes i possibles devolucions.
Gestionar les possibles incidències, suggeriments o reclamacions que ens pugui comunicar.
Processar el cobrament i emetre la factura corresponent.
Remetre-li les comunicacions operatives necessàries per a la contractació dels béns i serveis i manteniment de la relació comercial (per exemple: comunicacions sobre comandes, sobre seguiment del transport, facturació, canvi de condicions…).
La base jurídica per a aquests tractaments de dades és l’ execució del contracte de compravenda.

A més, AP PHOTO podrà:

Realitzar enquestes de satisfacció sobre els nostres productes i/o serveis, sent la base jurídica per al tractament l’interès legítim d’AP PHOTO de conèixer el grau de satisfacció dels seus clients i poder millorar els seus serveis. Pot oposar-se en qualsevol moment a aquest tractament de dades dirigint-se a [email protected].

Remetre-li comunicacions comercials, podent ser personalitzades en funció de la informació que subministri i del seu ús del lloc web, sobre productes i serveis d’AP PHOTO, per qualsevol mitjà, inclòs SMS o correu electrònic, si vostè ho ha acceptat de manera expressa en donar-se d’alta com a client. Es pot oposar en
qualsevol moment a aquest tractament de dades dirigint-se a [email protected] o utilitzant l’ opció que, per a aquest fi, s’ inclou en cada comunicació comercial.

Amb quina finalitat comuniquem les seves dades a una botiga i-moments autoritzada?

En cas que es registri com a usuari del lloc web, en el procés de registre ha de seleccionar una botiga i-moments autoritzada per AP PHOTO, a la qual s’associarà la seva alta i a la qual comunicarem les seves dades.

Les botigues i-moments són titularitat d’empreses diferents a AP PHOTO, amb les quals AP PHOTO ha formalitzat un acord de col·laboració. En el moment del registre, quan seleccioni la seva botiga i-moments disposarà de totes les dades del titular de la mateixa.

En cas de no desitjar que comuniquem les seves dades a una botiga i-moments, en el moment de seleccionar la seva botiga, pot seleccionar la nostra botiga ubicada a Ronda Zamenhof, 65-71 Sabadell 08201.

La finalitat del tractament de les seves dades, per part de la botiga i-moments, és oferir-li un millor servei en disposar d’una atenció més personalitzada, recollir la seva comanda i disposar d’assessorament especialitzat sobre els nostres productes i/o serveis.

Pot dirigir-se directament a la botiga i-moments, en les dades de contacte que té a la seva disposició en la seva àrea privada o en el llistat de botigues i-moments, per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades personals.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les seves dades s’ utilitzen per a diverses finalitats, que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Quan les seves dades deixin de ser necessàries, o bé quedarà limitat l’ accés als mateixos al compliment d’ obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

Les imatges que pugui pujar a la nostra plataforma, per a la creació d’un producte, seran eliminades transcorregut un termini de 60 dies.

Pel que fa a l’ús de la seva informació amb finalitats de màrqueting, conservarem aquesta informació per a aquest propòsit fins que vostè ens sol·liciti el contrari.

Amb qui compartirem les seves dades?

Llevat que s’ indiqui el contrari en el formulari específic, AP PHOTO no comunicarà les seves dades a tercers.

En el cas que vostè tramiti l’alta com a usuari, les seves dades seran comunicades a:

A la botiga i-moments que vostè seleccioni, tal com s’ha esmentat.
Si a més contracta algun producte i/o servei, les seves dades podran ser comunicades a tercers quan sigui necessari per al correcte desenvolupament de la relació contractual entre les parts (per exemple: entitats bancàries, empreses de transport) o quan una llei així ho requereixi (per exemple: administració tributària).

COM PROTEGIM LES SEVES DADES?

AP PHOTO està compromesa amb la seguretat de la informació i ha definit polítiques de seguretat i procediments per garantir la confidencialitat de les seves dades.

Podem contractar tercers determinats serveis que poden suposar l’accés i/o tractament de dades personals, però, en tot cas, s’exigeix que els tercers compleixin amb la legislació vigent i amb les nostres polítiques de seguretat, havent de garantir l’ús de la informació conforme a les instruccions d’APN i havent d’implantar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat de la informació.

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?

En qualsevol moment pot exercir els seus drets, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, mitjançant correu electrònic a [email protected] o per correu postal a l’ adreça indicada.

En particular, pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacte, sol·licitar la supressió de les seves dades personals, sol·licitar la limitació del tractament, així com sol·licitar-ne la portabilitat, sempre en els termes previstos en la legislació vigent.

Així mateix, quan la base jurídica per al tractament sigui el seu consentiment, pot exercir el seu dret d’ oposició al tractament de les dades personals en qualsevol moment.

També l’ informem de l’ opció de presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de considerar que s’ ha comès una infracció de la legislació respecte al tractament de les seves dades personals.